Κανονισμός Χρήσης

Κανονισμός Χρήσης Υπηρεσίας Ιστότοπου – Ιστολογίου

  • Οι ιστότοποι – ιστολόγια των χρηστών του Πολυτεχνείου Κρήτης δημιουργούνται και συντηρούνται από τους ίδιους τους χρήστες.
  • Η ευθύνη για το περιεχόμενο και την ανανέωση των ιστοτόπων – ιστολογίων βαρύνει αποκλειστικά τον κάθε χρήστη. Διευκρινίζεται ότι το περιεχόμενο των ιστολογίων εκφράζει τις προσωπικές απόψεις των κατόχων των αντίστοιχων λογαριασμών χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εκφράζονται επίσημες απόψεις του Πολυτεχνείου Κρήτης μέσα από τους προσωπικούς ιστότοπους – ιστολόγια των χρηστών.
  •  Οι χρήστες της υπηρεσίας ιστοτόπου – ιστολογίου υποχρεούνται να ακολουθούν τον Κανονισμό Χρήσης του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (https://www.grnet.gr/el/aup) καθώς και τον Κανονισμό Χρήσης του Μηχανογραφικού Κέντρου (https://www.tuc.gr/regulation.html).
  • Σε περίπτωση παραβίασης του τελευταίου, το Μηχανογραφικό Κέντρο έχει το δικαίωμα απομάκρυνσης του επίμαχου περιεχομένου και επιβολής κυρώσεων στον κάτοχο του λογαριασμού χρήστη.